Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
    ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
 athanasopoulos.periklis@gmail.com
κιν. 6932366195
      
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΙΣΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
  • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι πολύτιμες. Η προσφορά τους δεν πρέπει να ικανοποιεί απλά τις συνθήκες που ορίζει ο νόμος. Πρέπει να γίνεται με πλήρη υπευθυνότητα από εξειδικευμένους μηχανικούς, σε συνεργασία πάντα με την Επιθεώρηση Εργασίας και τα αρμόδια ΚΕΠΕΚ.
Προσφέρουμε:

-Εντοπισμό των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία.
-Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας.
-Έλεγχο της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας.
-Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον, ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πέραν των υπαρχόντων.
-Καθορισμό της διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
-Καθορισμό της διαδικασίας ενημέρωσης Αρμοδίων Αρχών, Εργαζομένων και Διοίκησης σχετικά με τα ατυχήματα.